Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

 • Kontakt

  Nazwa szkoły:  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
  Adres:  Zezulin Niższy 70, 21 - 075 Ludwin
  e-mail szkoły:  sp.zezulin@wp.pl
   
  telefon/fax: 81 757 00 06
  REGON 001180702
  RSPO 80572

nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie

Szanowni Państwo,                                   

 

przypominam, iż w dniu 18 września 2020 r. zakończy się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie.

 Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021”

skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, j. obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami klas VII lub VIII szkół podstawowych lub uczniami liceów ogólnokształcących.

Stypendia przyznawane będą na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r., w kwocie 390 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2020-2021 zostanie przyznanych 501 stypendiów.

 

Program „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów ogólnych tj. przedmiotów przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii i fizyki, przedmiotów informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe w formie dziennej – szkół branżowych, techników i szkół policealnych (poza szkołami dla dorosłych).
 
Stypendia przyznawane będą na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r., w kwocie 400 zł miesięcznie - najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. W ramach programu w roku szkolnym 2020-2021 zostanie przyznanych 500 stypendiów.

 

Ww. programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, realizowane są

przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

 

W związku z powyższym, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków szczególnie uzdolnionym uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. (Plakaty do pobrania)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl

 oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, tel. (81) 44 16 716, (81) 44 16 713, (81) 47 81 459, 81 47 81 410 oraz 81 44 16 709.

 

Wnioski pobrane ze strony internetowej www.lubelskie

z zakładki „Stypendia” lub dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego należy złożyć w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie do 18 września 2020 r.

 

WAŻNE: Informuję, że zgodnie z regulaminami obydwu programów, wszystkie konkursy, olimpiady, turnieje organizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014 r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580), nie tylko wymienione w wykazach są uznawane jako punktowane osiągnięcia.
 
Z upoważnienia Pani Małgorzaty Siewierskiej-Lodowskiej

 

p.o. z-cy Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego

 

Monika Jędrych