Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

Przejdź do strony głównej

Środa, 27 września 2023

Jesteś tutaj: Start / Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Procedura przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Zezulinie

 

Podstawa prawna – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 48, poz. 1071 z póz. zm./. oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków / Dz. U. Nr 5 , poz. 46/.

 1. W szkole wnoszone skargi przyjmowane są przez:
  - dyrektora szkoły codziennie w godzinach od 8.30 do 15.00
  - wychowawców klas – w godzinach ich pracy, ale podczas przerw międzylekcyjnych oraz w terminach zgodnych z harmonogramem spotkań z rodzicami
 2. Skargi mogą być wnoszone:
  - pisemnie
  - poczta elektroniczną
  - telefaksem
  - telefonicznie
  - ustnie do protokołu
 3. Dokumentację dotyczącą skarg i wniosków przechowuje dyrektor szkoły.
 4. Po zarejestrowaniu skargi, dyrektor zleca sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej szkoły lub rozpatruje ją osobiście.
 5. Rejestr skarg obejmuje:
  - datę wpływu skargi
  - imię i nazwisko zgłaszającego skargę
  - przedmiot skargi
  - nazwisko pracownika odpowiedzialnego za załatwienie skargi
  - sposób załatwienia skargi
  - uwagi
 6. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 7. Kwalifikacji skargi i wniosków dokonuje dyrektor.
 8. Anonimów nie rozpatrujemy z wyjątkiem tych, które w swojej treści zawierają dane osobowe ucznia, nauczyciela lub sytuacji, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów bądź naruszają dobre imię szkoły.
 9. Skargi anonimowe rozpatruje zespół w składzie: dyrektor szkoły i koordynator ds. bezpieczeństwa.
 10. Skargi i wnioski bez tytułu klasyfikuje się jako interwencje o czym powiadamia się wnoszącego w ciągu 7 dni.
 11. Z wyjaśnienia skargi i wniosków sporządza się dokumentację, która zawiera:
  - oryginał skargi/ wniosku
  - notatkę służbową o sposobie załatwienia skargi/ wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego
  - materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/ wniosku
  - odpowiedź do wnoszącego informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowym potwierdzeniem jej wysłania
  - pismo dyrektora z wydanymi zaleceniami ( jeśli wymaga tego sprawa)
  - pismo do organu prowadzącego lub organ nadzoru pedagogicznego ( jeśli wymaga tego sprawa)
 12. Jeśli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrywania skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 13. Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach , wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki , w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstania.
 14. Odpowiedź do wnoszącego zawiera:
  - oznaczenie organu od którego pochodzi
  - wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy ( z odniesieniem się do wszystkich zarzutów)
 15. Pełną dokumentację , po zakończeniu sprawy( nie później niż 7 dni) przekazuje się do dokumentacji szkolnej.
 16. W przypadku wydania zalecenia nauczycielowi / pracownikowi szkoły przez osobę rozpatrująca skargę / wniosek - należy dołączyć kopię tego pisma.
 17. Termin rozpatrywania skarg:
  a) do jednego miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające
  b) do dwóch miesięcy jeśli skarga lub wniosek są szczególnie skomplikowane
 18. Do 7 dni:
  - zwracamy skargę / wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga / wniosek zostały skierowane niewłaściwie
  - zwracamy się do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi / wniosku
  - przesyłamy informacje dotyczące rozwiązywania skargi
 19. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje  odwołanie do Wójta Gminy Ludwin lib Kuratorium Oswiaty w Lublinie

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2018-06-28 05:48przez:
Opublikowano:2018-06-28 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie
Odwiedziny:537

 • Brak wpisów.